Bartosz Surawski

Analiza socjometryczna
podmiotów otoczenia osób niewidomych i niedowidzących
w Trójmieście

W ramach programu "Obywatele dla Demokracji", finansowanego z Funduszy EOG, a prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego, gdyńska Fundacja "ZMIANY" zrealizowała projekt tematyczny pt. "Trójmiejska Mapa Otoczenia Niewidomych". Projekt trwał rok: od września 2014 do września 2015 r. Głównym jego celem było zbudowanie łatwego w użyciu narzędzia, które pomoże niewidomym i ich rodzinom poszukiwać organizacji, instytucji, firm odpowiadających na ich problemy i potrzeby w różnych obszarach życia. Mogłoby ono też ułatwić pracownikom tych organizacji i instytucji kierowanie osób niewidomych do innych podmiotów, o których te jeszcze nie wiedzą, a także nawiązywanie współpracy między różnymi podmiotami dla dobra osób niewidomych.

Podstawowym produktem projektu jest internetowa baza danych, zawierająca profile 225 zidentyfikowanych podmiotów. Jest ona dostępna na stronach Fundacji "ZMIANY" pod adresem www.bazamap.fundacjazmiany.pl. Umożliwia ona wyszukiwanie podmiotów według lokalizacji (Gdańsk, Sopot lub Gdynia), oraz według następujących 12 kategorii: służba zdrowia i rehabilitacja medyczna, orzecznictwo, fundacje i stowarzyszenia, rehabilitacja społeczna, pomoc społeczna i usługi opiekuńcze, pomoc prawna i reprezentacja, szkolnictwo, zatrudnienie i aktywizacja zawodowa, urzędy publiczne, komunikacja i transport, kultura i rozrywka, sport i turystyka. Podmioty mogą zajmować się więcej, niż jednym obszarem działalności.

Jednym z zadań projektu było dokonanie analizy socjometrycznej podmiotów, które zajmują się osobami niewidomymi i niedowidzącymi, lub do których takie osoby z różnych względów trafiają (Działanie 15). Zbieranie danych do analizy przeprowadzono w okresie XII 2014 – IV 2015, w ramach podstawowego zadania, jakim było wszechstronne zbieranie informacji o identyfikowanych podmiotach, odbywające się poprzez ankietowanie, kontakt telefoniczny i bezpośredni. W przedstawianym badaniu socjometrycznym podstawowym narzędziem był kwestionariusz ankiety. Zbierała ona różnorodne informacje, a jako kryteria socjometryczne wykorzystano głównie pytania 10, 11, 12, 13. Treść ankiety dostępna jest na w/w stronie projektu. Wypełnienie ankiety zaproponowano wszystkim znajdowanym podmiotom (225). Dobór do tego zbioru był nielosowy, celowy, dokonany przez realizatorów projektu na podstawie wcześniej wybranych kategorii, podobieństwa działalności, występowania w ogólnie dostępnych bazach adresowych, oraz w niewielkim stopniu polecania podmiotu przez inny podmiot (efektu "kuli śnieżnej"). Zwrot wyniósł łącznie 39 ankiet, Czyli 17,5%. Uzupełniająco wykorzystano informacje pozyskane w wywiadach telefonicznych i osobistych przeprowadzonych z pracownikami badanych podmiotów.

Spośród 39 respondentów, 17 podmiotów to organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), w tym 10 to organizacje o zasięgu krajowym, a 7 – lokalnym. 19 podmiotów to jednostki publiczne – bardzo zróżnicowane, bo obejmujące zarówno typowe jednostki administracji samorządowej, jak i podmioty takie, jak NFZ, teatr, przedszkole, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. W badaniu wzięły udział tylko 3 przedsiębiorstwa: firma specjalizująca się w sprzęcie dla osób niewidomych, kino oraz hotel. W grupie respondentów, dla 8 podmiotów (7 organizacji pozarządowych i 1 firmy) osoby niewidome i niedowidzące były głównymi odbiorcami ich działalności, a dla kolejnych 8 podmiotów (5 organizacji pozarządowych i 3 jednostki publiczne) główną działalnością była działalność nieco szersza – na rzecz osób niepełnosprawnych. Dla pozostałych podmiotów osoby niewidome i niedowidzące, lub – szerzej – niepełnosprawne, były tylko częścią odbiorców – do której kierowały zmodyfikowaną ofertę lub którą traktowały tak samo, jak wszystkich klientów.

Czynnikiem, który może mieć istotny wpływ na interpretację wyników badania socjometrycznego, były wewnętrzne powiązania grup zbadanych podmiotów. Zwrócono uwagę na dwa ich rodzaje: zależność organizacyjną oraz przynależność do określonego typu podmiotu. Przez zależność organizacyjną rozumiano powiązanie z jakimś podmiotem nadrzędnym, należenie do wspólnej struktury. Taka zależność wystąpiła przy trzech jednostkach Polskiego Związku Niewidomych: Okręgu Pomorskim, któremu podlegają 2 koła powiatowe w Gdyni i Sopocie. Przede wszystkim jednak dotyczyło to urzędów miast, które wraz z podległymi jednostkami tworzą rozbudowane i złożone struktury. W Gdyni taka grupa obejmowała 7 jednostek (w tym np. Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Centrum Kultury). W Gdańsku było 6 podmiotów podległych UM Gdańsk (choć sam urząd nie zwrócił kwestionariusza), w tym np. przedszkole samorządowe i Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. W Sopocie wystąpiła grupa 3 podmiotów. Jak widać, w sumie 19 podmiotów (prawie 50%) posiadało taki rodzaj zależności. Druga zależność to przynależność do tego samego typu podmiotów, nie powiązanych wspólną strukturą, np. urzędy miast (2), zespoły orzekające o stopniu niepełnosprawności (2), ośrodki pomocy społecznej (3), biura rzeczników konsumentów (2). W sumie ta zależność mogła objąć 9 podmiotów (24%) Przy obu rodzajach powiązania podmioty należące do danej grupy mogą wskazywać inne podmioty z tej grupy tylko na podstawie ich przynależności do tej grupy.

W przeprowadzonym badaniu nie ograniczano respondentom liczby wyborów, aby nie zakłócić i nie zniekształcić naturalnej struktury socjometrycznej badanych instytucji i podmiotów. Przy znacznej liczbie badanych podmiotów przedstawienie graficzne wyników (socjogram) byłoby raczej nieczytelne, ale wszystkie indeksy i obliczone współczynniki powinny ułatwić zrozumienie i interpretację wyników.

W samym badaniu nie udało się uniknąć problemu niezamkniętej grupy w jednym kryterium socjometrycznym. Pomimo skonstruowanego pytania oraz zdefiniowania grupy jako wszystkich instytucji/organizacji z trójmiejskiego otoczenia niewidomych (zgodnie z zakresem projektu), respondenci w swoich odpowiedziach wychodzili poza założony obszar. Analizując relacje i współpracę między trójmiejskimi podmiotami, można stwierdzić, że w zbiorze odpowiedzi znalazły się instytucje ogólnopolskie (nie chodzi o oddziały regionalne lub miejskie podmiotów ogólnopolskich, ponieważ te były uwzględnione w zbiorze), a nawet zagraniczne (wykazana współpraca ze skandynawskimi związkami osób niewidomych), albo współpraca ze swoimi odpowiednikami z innych miast w celu wymiany doświadczeń oraz know-how zdobytego w praktyce.

Pierwsze kryterium socjometryczne dotyczyło relacji współpracy między podmiotami. Pytano podmioty o to, z jakimi innymi podmiotami przyjaznymi osobom niewidomym i niedowidzącym współpracują? Przy tym nie definiowano tego, co oznacza termin "współpraca" – respondenci mogli go rozumieć szeroko, od przekazywania sobie od czasu do czasu informacji do wspólnie planowanych i realizowanych działań w ramach wspólnych projektów. Kryterium drugie dotyczyło relacji - znajomości. Pytano o to, jakie podmioty przyjazne osobom niewidomym i niedowidzącym respondent zna i mógłby polecić? Tu zatem podmioty nie musiały znać się wzajemnie – wystarczyło, że jeden z nich ma świadomość istnienia drugiego. Wspólnym mianownikiem dla obu kryteriów analizy była "przyjazność" dla osób niewidomych i niedowidzących. Zwracano zatem uwagę respondentów na podmioty, które uznają w jakiś sposób za przyjazne, sprzyjające, a nie tylko zajmujące się osobami niewidomymi bądź nawet tylko mogące coś im zaoferować.

Rysunek 1. Socjogram do kryterium 1 – współpraca z podmiotami przyjaznymi osobom niewidomym i niedowidzącym

 

Rysunek 1. Socjogram do kryterium 1

Źródło: opracowanie własne

 

 

Przedstawienie graficzne rozkładu pierwszego kryterium socjometrycznego zaprezentowano na Rysunku 1 (powyżej). Jak z niego wynika, gwiazdami socjometrycznymi trzeba uznać takie instytucje jak Polski Związek Niewidomych  (wszystkie trzy jego jednostki), Urząd Miasta Gdyni, Stowarzyszenie Centrum "Integracja" w Gdyni, oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON w Sopocie. Można te podmioty uznać za swego rodzaju huby integracyjne, ośrodki współpracujące z największą liczbą innych ośrodków, po części organizujące współpracę w środowisku.

Tabela 1. Pozycja socjometryczna gwiazd dla kryterium 1

Instytucja Liczba otrzymanych głosów Maksymalna liczba głosów Współczynnik pozycji w grupie
PZN Pomorski 16 38 0,42
UM Gdynia 16 38 0,42
PZN Gdynia 15 38 0,40
CI Gdynia 14 38 0,37
SPON 13 38 0,34
PZN Sopot 13 38 0,34

Źródło: opracowanie własne

Wysoka pozycja Urzędu Miasta Gdyni może wynikać z faktu, że to on jest głównym w mieście dysponentem środków przeznaczanych na cele związane z osobami niepełnosprawnymi, tak w ramach zadań podległych jednostek, jak i w formie grantów dla organizacji pozarządowych  – stąd innym podmiotom działającym w Gdyni trudno z nim nie współpracować. Znaczenie może mieć też poziom rozpoznawalności wymienionych gwiazd. Jednostki PZN są podmiotami najbardziej jednoznacznie kojarzonymi ze środowiskiem osób niewidomych i niedowidzących. Centrum "Integracja", choć jest organizacją o najkrótszej w tym gronie historii, było w stanie bardzo silnie się wypromować jako ogólnopolska organizacja reprezentująca ogólnie osoby niepełnosprawne, oraz wytworzyć ścisłe powiązania z Urzędem Miasta Gdyni. Powiązanym czynnikiem może być również długość istnienia – wszystkie podmioty poza CI istnieją od kilkudziesięciu lat i są niejako stałym elementem środowiska lokalnego. Kolejny powiązany czynnik to efekt "partnera pierwszego wyboru" – status gwiazdy samoutrwala się, bo taki podmiot jest naturalnym pierwszym partnerem do współpracy dla innych podmiotów szukających *partnera w danym środowisku. Może to być zwyczajnie wygodne, np. aby w prosty sposób wykazać się w projekcie unijnym współpracą z podmiotem z danego środowiska. Kolejny czynnik to szeroki wachlarz działalności: wszystkie podmioty prowadzą szeroką i zróżnicowaną działalność na rzecz swojego środowiska lub miasta, zatem łatwiej im współpracować z wieloma (również wąsko wyspecjalizowanymi) podmiotami. Na koniec możliwym czynnikiem są zależności organizacyjne: Urząd Miasta podają również podległe mu jednostki, zaś jednostki PZN podają się nawzajem. Można stwierdzić, że zidentyfikowane gwiazdy mają jeszcze możliwość podniesienia ich statusu, ponieważ choćby w badanej grupie mają znaczną rezerwę. Potencjał taki ma zarówno Urząd Miasta Gdyni, który mógłby zintensyfikować swoje działania na rzecz osób niepełnosprawnych, jak i PZN, który w ograniczonym zakresie podejmuje współpracę z nowymi podmiotami, ograniczając się do utartej wiązki relacji.

Tabela 2. Pozycja socjometryczna outsiderów dla kryterium 1

Instytucja Liczba otrzymanych głosów Maksymalna liczba głosów Współczynnik pozycji w grupie
CC Krewetka 0 38 0
PTTK Gdańsk 0 38 0
PZON Gdynia 0 38 0
Teatr Wybrzeże 0 38 0
Miejski Rzecznik Konsumentów Sopot 1 38 0,03
Miejski Rzecznik Praw Konsumenta Gdynia 1 38 0,03
Hotel Hotton 2 38 0,05

Źródło: opracowanie własne

Zwraca także uwagę prawidłowość dotycząca instytucji działających samodzielnie, albo nie podejmujących współdziałania z innymi (Tabela 2). Klasyczna socjometria pozwala nazwać takie podmioty outsiderem. Są one rzeczywiście w niewielkim stopniu związane z działalnością na rzecz osób niewidomych – zwykle ich główny obszar działalności jest zupełnie inny i mają co najwyżej pewną szczególną ofertę skierowaną do tej grupy.  (np. Teatr "Wybrzeże"). Jedynym wyjątkiem jest tu Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni (jego gdański odpowiednik ma również niską ocenę). Być może wynika to z silnego wymogu zachowania przez te instytucje niezależności, a być może poniekąd z ich zintegrowania z ośrodkami pomocy społecznej i postrzegania Zespołów tylko jako części Ośrodków. Innym czynnikiem może być krótka historia podmiotów, a zatem ich jeszcze słaba rozpoznawalność i powiązanie więzami współpracy (np. biura rzeczników praw konsumenta). Zatem przynależność do w/w grupy outsiderów nie wynika w naszym przekonaniu z braku akceptacji czy odrzucenia przez środowisko. Co więcej, outsiderzy, mający pozytywny stosunek do działań na rzecz osób niewidomych, stanowią grono możliwych partnerów, których można wciągać  do aktywnej współpracy. Pozycje socjometryczne dla wszystkich podmiotów biorących udział w badaniu podane są w Tabeli 5.

Należy jeszcze dodać, iż średnia wyborów – co w tym przypadku oznacza średnią ilość podmiotów, z którymi badana organizacja współpracuje – wynosi 6,5. Oznacza to, że średnio każdy badany podmiot współpracuje z ponad 6 innymi podmiotami w realizacji różnego rodzaju projektów oraz działań na rzecz środowiska osób niewidzących i słabowidzących. Jest to wystarczająca liczba, aby uznać fakt istnienia przynajmniej szkieletowej matrycy współdziałania organizacji i instytucji w Trójmieście. Dominanta na poziomie 8 (najczęściej wymieniana liczba instytucji współpracujących), także wspiera ten pogląd. Natomiast inne dane statystyczne (Tabela 3.), zwłaszcza wariancja i odchylenie standardowe, wskazują na istotne zróżnicowanie stopnia współpracy różnych podmiotów. Można powiedzieć, że istnieje jeszcze duża przestrzeń dla rozwijania współpracy na rzecz osób niewidomych i niedowidzących w Trójmieście.

Tabela 3. Wskaźniki statystyczne dla kryterium 1

Wskaźnik  statystyczny Wynik
Ilość danychn =39
Średnia arytmetyczna =6.46154
Wariancja =21.36032
Wariancja odchylenia w populacjiσ² =20.81262
Odchylenie standardoweS ≈4.62172
Odchylenie standardowe w populacjiσ σ≈4.56209

Źródło: opracowanie własne

Analizując wyniki grupowe w badaniu socjometrycznym należy zwrócić uwagę na współczynniki gęstości oraz spójności grupy (Density i Cohesion) (Tabela 4.). Pierwszy, wynoszący 0,17, można uznać za raczej niski i wskazujący na znaczny potencjał rozwijania powiązań między podmiotami i nawiązywania nowej współpracy. Drugi, wynoszący 0,318 można uznać za średni, wskazujący na istnienie pewnej grupy podmiotów już ściślej współpracujących ze sobą, nadającej całej grupie pewną spoistość. Widoczne na przedstawieniu graficznym (Rysunek 1.) liczne podgrupy o charakterze częściowej izolacji od siebie także wskazują na spoistość na poziomie umiarkowanym.

Ciekawym wskaźnikiem jest pozycja trzecia (Tabela 4.) czyli stabilność. Współczynnik opisuje, jaka jest najmniejsza możliwa wspólna część, której usunięcie spowoduje podział istniejącego zbioru na 2 niezależne podzbiory, bez żadnych części wspólnych. Wynik to 3,59, co jest wartością zbliżoną do liczby wyróżnionych gwiazd socjometrycznych (6) – (Tabela 1.). Wskazuje to, jak ważną rolę w obecnej sieci współpracy odgrywają Urząd Miasta Gdyni, PZN, Centrum "Integracja" i SPON jako huby integracyjne.

Sumaryczny poziom subiektywnego niezadowolenia ze współpracy dla całej badanej grupy (Intensywność, mówiąca o brakach wyborów wzajemnych) wyniósł tylko 0,0216. Wydaje się, że zasadniczo kształt wykrytej sieci współpracy nie jest rezultatem negatywnych procesów pomiędzy podmiotami badanymi, tzn. odrzucenia i negatywnej opinii. Może on być skutkiem umiarkowanego nacisku na współpracę i integrację działań, który wynika z wychodzenia z działań indywidualnych na rzecz wielopodmiotowych, promowania takich działań przez ciała przyznające fundusze na realizację projektów, oraz dostrzegania korzyści ze współpracy (np. podziału zadań, rozwijania oferty własnej, możliwości działań szerszych i na większą skalę).

Tabela 4. Współczynniki grupowe dla kryterium 1

Gęstość (Density) Spójność (Cohesion) Stabilność (Stability) Intensywność (Intensity)
0,17 0,318 3,59 0,0216

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 2. Współczynniki grupowe dla kryterium 1

Rysunek 2. Współczynniki grupowe dla kryterium 1

Źródło: opracowanie własne

Drugim kryterium analizy socjometrycznej była relacja znajomości, czyli sama świadomość istnienia w Trójmieście przyjaznych niewidomym podmiotów, do których można zwrócić się samemu lub skierować osobę niewidomą / słabowidzącą.

Jak można wywnioskować z Rysunku 3., struktura wyborów przypomina pełną sieć, czyli hipotetyczną sytuację, gdzie wszyscy wybierają wszystkich. Oczywiście nie jest to sieć idealna, ale prawidłowo określa bardzo wysoki poziom wzajemnych wyborów i rozpoznawalności swoich potencjalnych partnerów przez wszystkie podmioty. Jest to wynik w pewnej mierze zaskakujący – nie spodziewano się tak wysokiej wiedzy podmiotów o sobie nawzajem. Można przypuszczać, że może grać tu rolę kilka różnych czynników. Pierwszym z nich może być małe środowisko: liczba podmiotów skupiających działalność na grupie niewidomych i słabowidzących, lub przynajmniej osób niepełnosprawnych,  jest niewielka, środowisko skupionych w nich osób dość hermetyczne – co sprzyja tak wysokiemu poziomowi wewnętrznej rozpoznawalności. Innym czynnikiem mogą być wspomniane na początku zależności organizacyjne i powiązania wynikające z typu podmiotu. Stosunkowo duża liczba takich związków sprzyja temu, by np. jednostki PZN, jednostki podlegające Urzędowi Miasta Gdyni, czy ośrodki pomocy społecznej w różnych miastach wymieniały się wszystkie wzajemnie.  Kolejną przyczyną mogła być tu taka, a nie inna kolejność zadawania pytań: najpierw pytano o podmioty współpracujące, a potem o wszelkie podmioty przyjazne niewidomym i niedowidzącym.

Rysunek 3. Socjogram dla kryterium 2

Rysunek 3. Socjogram dla kryterium 2

Źródło: opracowanie własne

W analizie kryterium 2 rzuca się w oczy wyjątkowo duża liczba gwiazd socjometrycznych. Według klasycznych kryteriów jest ich 7 – (i tak wynik taki należałoby uznać za wysoki, a wszystkie gwiazdy otrzymały najwyższy możliwy wynik. Natomiast w ujęciu mniej rygorystycznym można wskazać już 12 gwiazd (Tabela 5.). To jest 31% składu badanej grupy stanowią gwiazdy. A tylko 13% podmiotów ( liczba bezwzględna: 5) ma współczynnik pozycji poniżej 50%. Oznacza to, że 87% podmiotów jest rozpoznawalna przez minimum połowę uczestników.            Są to wyniki bardzo wysokie i mogą świadczyć – jak to już wcześniej sugerowano – o dużym potencjale dla przyszłej integracji środowiska oraz o wysokim poziomie wiedzy dotyczącej jego uczestników. Wysoki poziom rozpoznawalności, oraz wykryte przy  poprzednim kryterium znikome negatywne relacje między badanymi podmiotami, pozwalają założyć, iż jest możliwa zdecydowanie większa kooperacja. Jeśli jest jakiś wzorzec dla wyboru gwiazdy socjometrycznej, to można przyjąć, że dotyczy to instytucji o charakterze samorządowym i fili / oddziałów instytucji państwowych. Ciekawym zjawiskiem jest maksymalny wynik (pozycja socjometryczna = 1) Teatru Wybrzeże, który nie podejmuje się działań polegających na współpracy z innymi instytucjami /organizacjami, nie jest ośrodkiem dysponującym i rozdzielającym fundusze, a także nie wpływa na proces przyznawania należnych świadczeń i przywilejów osobom niewidomym. Pomimo tego został wskazany przez 100% pozostałych podmiotów – trudno jest wskazać wyjaśnienie tego przypadku.

Tabela 5. Pozycja socjometryczna gwiazd dla kryterium 2

Instytucja Liczba otrzymanych głosów Maksymalna liczba głosów Współczynnik pozycji w grupie
MOPS Sopot 38 38 1
MOPS Gdynia 38 38 1
NFZ Pomorski 38 38 1
PUP Gdańsk 38 38 1
TWybrzeże 38 38 1
UM Gdynia 38 38 1
UM Sopot 38 38 1
MOPR Gdańsk 37 38 0,97
PTTK Gdańsk 37 38 0,97
BRPO 36 38 0,95
Caritas 35 38 0,92
MZON Gdańsk 34 38 0,9

Źródło: opracowanie własne

W zaistniałej sytuacji trudno mówić o prawdziwych outsiderach (którzy według klasycznej szkoły musieliby otrzymać max. 1-2 głosy). Tutaj instytucja z najniższym wynikiem osiąga współczynnik 0,316 (Fundacja "Niesiemy pomoc"), podczas, gdy w analizie poprzedniego kryterium podobne wyniki (tylko o 0,1 wyższe) otrzymywali liderzy (gwiazdy) zestawienia. Instytucje najsłabiej rozpoznawalne to wspomniana Fundacja "Niesiemy pomoc",  firma "Homer", a także placówki edukacyjne. Na poziom rozpoznawalności podmiotów niepublicznych mogą wpływać liczne czynniki, np.: opinia wyrobiona w środowisku lokalnym, okres funkcjonowania, zakres działalności i głębokość specjalizacji, wielkość, liczba zrealizowanych projektów, możliwość oddziaływania na środowisko i otoczenie, reklama i obecność w mediach, ilość funduszy, współpraca z samorządem i instytucjami państwowymi, oraz choćby odnajdywalność w internecie (posiadanie strony www, profilu FB) czy dogodna i widoczna lokalizacja.

Inne miary potwierdzają wcześniejsze wnioski o wysokiej spójności grupy, a także o wysokim poziomie samorozpoznawalności członków środowiska działającego na rzecz osób niewidomych.  Średnia liczba rozpoznanych przez organizację podmiotów wyniosła 27,36 –  Czyli każdy uczestnik badania znał ponad 27 innych uczestników, co stanowi prawie 70% całego zbioru (Tabela 6.). Brakujące 30% to niewielki obszar pozwalający na zwiększanie rozpoznawalności. Do tego odchylenie standardowe o wartości 7,76 pokazuje, że w tym przypadku wyniki poszczególnych organizacji nie różnią się aż tak bardzo, jak w pierwszym kryterium.

Tabela 6. Wskaźniki statystyczne dla kryterium 2

Wskaźnik  statystyczny Wynik
Ilość danychn =39
Średnia arytmetyczna =27,66667
Wariancja =57,01754
Wariancja odchylenia w populacjiσ² =55,55556
Odchylenie standardoweS ≈7,551
Odchylenie standardowe w populacjiσ σ≈7,45356

Źródło: opracowanie własne

Tabela 7. Współczynniki grupowe dla kryterium 2 

Gęstość (Density) Spójność (Cohesion) Stabilność (Stability) Intensywność (Intensity)
0,73 1,1 18 0,32

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 4. Współczynniki grupowe dla kryterium 2

Rysunek 4. Współczynniki grupowe dla kryterium 2

Źródło: opracowanie własne

W Tabeli 7. i na Rysunku 4. podano cztery wskaźniki sumaryczne dla badanej grupy, pod względem kryterium 2.  Gęstość o wartości 0,73 można uznać za bardzo wysoką – choćby w porównaniu z tym samym wskaźnikiem dla kryterium 1. Równie wysoką wartość (1,1) ma spójność, opisująca siłę z jaką przyciągają się podmioty badania, O bardzo dużej sile powiązań informacyjnych wewnątrz grupy, według kryterium 2, świadczy wskaźnik stabilności na poziomie aż 18. Mówi to, że trzeba byłoby usunąć z socjogramu niemal połowę (46%) podmiotów, aby pojawiła się para takich, z których choćby jeden nie wiedziałby o istnieniu drugiego. Jedynym wskaźnikiem, który można uznać za niski, jest poziom intensywności (0,32 w tak spójnym zbiorze), mówiący o znaczeniu powiązań jednostronnych (braku wyborów wzajemnych).

DODATKI:

Tabela 8. Pozycja socjometryczna dla wszystkich podmiotów (kryterium 1)

Podmiot Liczba otrzymanych wyborów Pozycja socjometryczna
PZN Pomorski 16 0,421052632
UM Gdynia 16 0,421052632
PZN Gdynia 15 0,394736842
CI Gdynia 14 0,368421053
PZN Sopot 13 0,342105263
SPON 13 0,342105263
FAZON 10 0,263157895
PJTPG 10 0,263157895
CAS Gdynia 8 0,210526316
FSzDN 8 0,210526316
GCWP 8 0,210526316
MOPR Gdańsk 8 0,210526316
MOPS Gdynia 8 0,210526316
MHMG 8 0,210526316
PUP Gdynia 8 0,210526316
SWP 8 0,210526316
SWP FLANDRIA 8 0,210526316
UM Sopot 8 0,210526316
MOPS Sopot 7 0,184210526
PSzDN Sobieszewo 7 0,184210526
STBB 7 0,184210526
Caritas Pio 6 0,157894737
INTEGRALIA 5 0,131578947
OCzCiNWIMBP Gdańsk 5 0,131578947
PSz 35 Gdańsk 5 0,131578947
BRPO 4 0,105263158
FNP Sopot 4 0,105263158
GKNiS Jantar 4 0,105263158
HOMER 3 0,078947368
CK Gdynia 2 0,052631579
Hhotton 2 0,052631579
MZON Gdańsk 2 0,052631579
MRzK Sopot 1 0,026315789
MRzPK Gdynia 1 0,026315789
CC Krewetka 0 0
PTTK Gdańsk 0 0
NFZ Pomorski 0 0
PZON Gdynia 0 0
Twybrzeże 0 0

Źródło: opracowanie własne

Tabela 9. Rozwinięcie używanych skrótów organizacji

Pełna nazwa instytucji WWW Skrót wykorzystywany w badaniu
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl BRPO
Caritas Archidiecezji Gdańskiej - Centrum Pomocowe Caritas im. Św. Ojca Pio www.piogdynia.caritas.pl Caritas Pio
Centrum Aktywności Seniora w Gdyni www.seniorplus.gdynia.pl CAS Gdynia
Centrum Integracji Gdynia - Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji www.integracja.org CI Gdynia
Centrum Kultury w Gdyni www.ckgdynia.pl CK Gdynia
Cinema City Krewetka www.cinema-city.pl CC Krewetka
Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON www.fazon.pl FAZON
Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz intergracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA www.integralia.pl INTEGRALIA
Fundacja "Niesiemy Pomoc" (Sopot) www.niesiemypomoc.org.pl FNP Sopot
Fundacja Szansa Dla Niewidomych www.szansadlaniewidomych.org FSzDN
Gdański Klub Niewidomych i Słabowidząchych Jantar Gdańsk   GKNiS Jantar
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl GCWP
HOMER - Piotr Kowalczuk www.homernet.pl HOMER
Hotel Hotton www.hotton.pl HHotton
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku www.mopr.gda.pl MOPR Gdansk
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie www.mopssopot.pl MOPS Sopot
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni www.mopsgdynia.pl MOPS Gdynia
Miejski Rzecznik Konsumentów w Sopocie   MRzK Sopot
Miejski Rzecznik Praw Konsumenta w Gdyni www.gdynia.pl MRzPK Gdynia
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnoprawności   MZON Gdansk
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska www.mhmg.pl MHMG
Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku www.wbpg.rg.pl OCzCiNWiMBP Gdansk
Polski Związek Niewidomych Koło Gdynia   PZN Gdynia
Polski Związek Niewidomych Koło Sopot   PZN Sopot
Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski www.pomorski.pzn.org.pl PZN Pomorski
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Gdańsk www.pttk-gdansk.pl PTTK Gdansk
Pomorska Jednostka Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym   PJTPG
Pomorski Narodowy Fundusz Zdrowia   NFZ Pomorski
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku www.pup.gda.pl PUP Gdańsk
Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności www.mopsgdynia.pl PZON Gdynia
Przedszkole 35 w Gdańsku www.35przedszkole.pl PSz 35 Gdańsk
Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie   PSzdDN Sobieszewo
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON www.sponsopot.pl SPON
Stowarzyszenie Turystyki Bez Barier www.turystykabezbarier.info STBB
Stowarzyszenie Wolna Przedsięborczość www.swp.gda.pl SWP
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy FLANDRIA www.gdynia.flandria.pl SWP FLANDRIA
Teatr Wybrzeze www.teatrwybrzeze.pl TWybrzeze
Urząd Miasta Gdynia www.gdynia.pl UM Gdynia
Urząd Miasta Sopot

www.sopot.pl

UM Sopot

Źródło: opracowanie własne

 analiza socjometryczna w formacie pdf        *.pdf

NOTATKI

Licznik Odwiedzin

Odsłon artykułów:
549024